SÚŤAŽ UKONČENÁ

1. - 11. AUGUSTA

Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do súťaže! Sledujte nás aj naďalej. Na Zdravie!

1. Krok

Príhlasiť sa na odber Newsletteru

Ak chceš vedieť o novinkách z nášho nového e-shopu ako prvý, nechaj nám svoj e-mail. Náš pivný newsletter bude posielaný v pravidelnej forme a tiež po naskladnení špeciálnej ponuky piva. Nebudú chýbať aj odkazy na zaujímavé články zo sveta remeselného piva.

 

2. Krok

Likuj page

Nájdi nás na facebooku (@zivepivoslovensko) a staň sa našim fanúšikom. My ťa za odmenu budeme informovať o pivných novinkách, zaujímavých článkoch či rôznych pivných udalostiach. 

Samozrejme nás nájdeš aj na Instagrame.

3. Krok

Zdieľaj, lajkuj a komentuj príspevok

Zdieľaj súťažný príspevok na svojom profile.

Vyhraj

CENY

1x Komplet výčap domov

Čapovaný craft doma!

Skvelý 2 litrový nerezový mini keg s  výčapnou súpravou. Načapuješ si doma čerstvé remeselné pivo pre seba pri večernom relaxe alebo pre priateľov na spoločnej grilovačke,  oslave či inej príležitosti.

 

3x VARECHA PIVOVARU

Historiu nekúpiš!

Preto prvý krát pivovary a sládkovia venovali svoje dlhé roky používane miešadlá, ktoré si pämatajú každú jednu várku piva. Či uz zavešís na stenu alebo pomiešaš guláš na opekačke, je len na tebe!

3x TAJNÝ RECEPT SLÁDKA

Uč sa od majstrov!

Či už si domovarič alebo fanúšik, dostaneš tajný recept na pravé pivo. Či začneš variť ty vo veľkom a budeš ďalší majster alebo sa podarí predať za milión eur je už asi iba vec osudu !

3x PIVNÝ MASAKER BOX

Overený výber!

Aby si počas varenia piva podľa receptu neostal smädný, pribalíme ti pivný masaker teda balík remeselného piva. Práve v ňom možno nájdeš tu správnu inšpiráciu.

Ceny venovali

Hellstork

Danko a Peťo

Žiwell

Peťo

Padre Brewing Company

Maroš

ŠTATÚT

reklamnej a propagačnej súťaže organizátora STGroup&Co. s.r.o.
s názvom „Medzinárodný deň piva“ v znení platnom od 1.8.2020
1. Základné ustanovenia
1.1 Reklamnú súťaž „MEDZINÁRODNÝ DEŇ PIVA“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje
spoločnosť STGroup&Co. s.r.o., Školská 248, 029 43 Zubrohlava, IČO: 51261928, IČ DPH:
SK2120648178 (ďalej ako „organizátor“).
1.2 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú
práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
1.3 Hracím dňom, kedy je možné zapojiť sa do súťaže, je každý kalendárny deň v termíne
od 1.8.2020 od 19:00 hod. do 11.8.2020 do 17:00 hod.; vyhodnotenie súťaže sa uskutoční
7.8.2020; výsledky budú zverejnené na stránke eshop.zivepivo.sk a na Facebookovej
stránke Živé Pivo dňa 11.8.2020 po 17:30 hod.
2. Účel
Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti
povedomie o remeselnom pive a remeselných pivovaroch.
3. Trvanie súťaže
Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa
v čase od 1.8.2020 od 19:00 hod. do 11.8.2020 do 17:00 hod. s vyhodnotením 11.8.2020 po
17:00 hod.
4. Spôsob propagácie
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych
sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetových stránkach organizátora
eshop.zivepivo.sk.
5. Podmienky účasti v súťaži
5.1 Do súťaže sa môžu zapojiť všetci občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorí
splnia podmienky/pravidlá súťaže a ktorí zároveň nie sú vylúčení z účasti na súťaži
niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“, „účastníci“, „súťažiaci“).
5.2 V prípade výhry sa výhra (vecná cena) odovzdáva priamo výhercovi formou poštovej
zásielky. Výherca bude kontaktovaný na základe emailu, ktorý zadal pri odoberaní
newslettra na webe eshop.zivepivo.sk/sutaz
6. Pravidlá
6.1 Medzinárodný deň piva je súťaž, ktorá pozostáva z krokov, ktoré sú uvedené na webe
eshop.zivepivo.sk/sutaz. Súťažiaci musí splniť všetky kroky uvedené na tejto stránke.

6.2 Zapojiť sa môže každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, podmienkou účasti je prihlásenie sa
na odber newslettera, lajknutie a komentovanie súťažného príspevku a označenie páči sa mi
to facebookovej stránky Živé Pivo.
6.3 Súťažiaci sú zaradení do súťaže po splnení všetkých podmienok.
6.4 Súťažiaci hrajú o ceny, ktoré sú uvedené na stránke eshop.zivepivo.sk/sutaz
7. Výhra
7.1 Po skončení súťaže budú zo všetkých zúčastnených vyžrebovaní štyria budúci majitelia
hlavných výhier:. Títo výhercovia budú zverejnení na facebookovej stránke Živé Pivo dňa
11.8.2020 po 17:30 hod.
7.3 Žrebovania uskutoční poverený zamestnanec organizátora. Organizátor je
(prostredníctvom svojich zamestnancov) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou
platnosťou, či účastníci súťaže získavajú výhru. Výhercovia budú o výhre informovaní
e-mailom alebo prostredníctvom facebookovej stránky. Organizátor bude informovať o
nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.

8. Odovzdanie výhry
8.2. Štyri hlavné výhry budú zaslané až po priamom skontaktovaní sa s výhercami. Výhercovia
bezodkladne po tom, ako im bolo oznámené, že vyhrali, najneskôr však do siedmich
kalendárnych dní, sú povinní odpovedať organizátorovi súťaže pre zaslanie výhry. Od týchto
výhercov bude požadovaný aj telefonický kontakt pre potreby kuriérskych služieb.
8.3 Organizátor si pred zaslaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercov k preukázaniu
skutočnosti, že sú súťažnou osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si
organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
8.4 Organizátor odovzdá (pošle) výhru jednotlivým víťazom prostredníctvom Slovenskej
pošty alebo inej kuriérskej spoločnosti.
8.5 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercom alebo sa výherca o výhru neprihlási
organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru,
výherca stráca právo na získanie výhry.
9. Osobné údaje a osobnostné práva
9.1 Účastníci zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytujú organizátorovi na vopred
neurčenú dobu (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o
ochrane osobných údajov, ktoré poskytnú v rámci súťaže organizátorovi za účelom
preverenia totožnosti účastníkov súťaže, odovzdania výhry, ako aj (ii) súhlas k tomu, že v
prípade ak sa účastníci stanú výhercami, ich mená, priezviská a názov obce, odkiaľ
pochádzajú, môžu byť zverejnené na internetovej stránke eshop.zivepivo.sk a facebookovej
stránke Živé pivo, (iii) súhlas s tým, že osobné údaje účastníkov budú primeraným
spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej komunikácií organizátora, s

príjmom informačných e-mailov počas a po skončení hry v súlade s právnymi predpismi SR
a pravidlami na to určenými operátormi mobilného pripojenia SR. Práva súťažiacich ako
dotknutých osôb sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
9.2 Každý súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté
osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže
potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich
osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane
osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných
údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na
adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, ako aj tento svoj súhlas
odvolať.
10. Osobitné ustanovenia
10.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom
znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
10.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
10.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu remeselného piva a
remeselných pivovarov a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.4 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkmi, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
10.5 Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za
poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.
10.6 Výhercovia nemôžu svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu/osoby.
10.7 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa
tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť,
odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá.
10.8 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej
trvania na internetovej stránke organizátora eshop.zivepivo.sk.
10.9 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže
podľa tohto štatútu.
10.10 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníkŠtyri

ZOBRAZIŤ